මව්පදවිය පළමු වසර

mawpadaviya-book 

මව්පදවිය පළමු වසර පොත මිලදී ගත්තාට ස්තුතියි. අපගේ මුද්‍රිත ප්‍රකාශන මිලදී ගත් පාඨකයන් වෙනුවෙන් සුවිශේෂිත වූ ළිපි සහ වෙනත් වරප්‍රසාද පිලිබඳ දැනගැනීම සඳහා අප හා ලියාපදිංචි වන්න.

 

 

දැනට ඔබ වෙත ලැබෙන වරප්‍රසාද : 
  • මෙහි ලියාපදිංචි වන සෑම දෙනාටම අපගේ ඉදිරි මුද්‍රිත ප්‍රකාශන වලින් 30%ක වට්ටමක් ලැබෙනු ඇත
  • අප ආයතනය විසින් පවත්වන දෙමපියකරණය පිලිබඳ වැඩමුළු සඳහා 50% දක්වා වට්ටම් ලැබෙනු ඇත
  • අහඹු ලෙස තෝරාගත් පාඨකයන් පස් දෙනෙකු හට දරුවාගේ උපන්දිනයට Parenting.lk වෙතින් තෑගි