පෙරපාසල් දරුවා (අවු. 4ත් 5ත් අතර)

පෙරපාසල් දරුවා (අවු. 3ත් 5ත් අතර)