නිවුන් දරුවන් පිළිසිඳ ගෙන නම් මේ කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න | Prof. Tiran Dias

0
199

නිවුන් දරුවන් ලැබෙන්නට ඉන්න ගැබිනි මවත් දැනුවත් විය යුතු කරුණු මොනවාද? එක දරුවෙක් කුසේ ඉද්දී දැනෙන සතුට වගේ දෙතුන් ගුණයක සතුටක් නිවුන් දරුවන් ලැබෙන්න ඉන්න අම්මා කෙනෙකුට දැනෙනවා ඇති කියලා කවුරුත් හිතනවා. කී දෙනෙක් වුණත් දරුවෝ කියන්නේ සම්පතක්. අන්න ඒ නිසාම ගැබිනි මවකට දැනුවත් බව බොහොම වැදගත් වෙනවා. මේ උපදෙස් නිවුන් දරුවන් කුසේ දරාගෙන ඉන්න අම්මලාට.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here