ඔබේ දරුවා අසාමාන්‍ය ලෙස දඟකාරයිද? | Dr. Yashodha Rohanachandra

0
194

දරුවෝ කොහොමත් දඟයි. ඒත් ඒ දඟකම් අසාමාන්‍යදැයි (අධි ක්‍රියාකාරී සහ අවධාන ඌනතා ඇති දරුවන්) මව්පියන් වන ඔබට හඳුනා ගන්නේ කොහොමද? මේ කතා කරන්නේ ඔබේ පුංචි දුව/පුතා ගැන වෙන්න බැරි නැහැ. ඒ නිසා බොහොම සාවදානව සවන් දෙන්න. ගැටලුවක් ඇත්නම් අවශ්යු උපදෙස් ප්ර තිකාර වෙත යොමු වෙන්න. Hyperactive Children | Attention deficit disorder

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here