පුංචි දරුවන්ටත් ඩිප්‍රෙෂන් (විෂාදය) තිබෙනවාද? | Dr. Yashodha Rohanachandra

පුංචි දරුවන්ට ඩිප්‍රෙෂන් (විෂාදය) එනවා කියන්නේ ඇත්තක්ද? පොඩි දරුවන්ට මොන ඩිප්රේෂෙන්ද අනේ… වැඩිහිටියෝ පොඩි දරුවන් ගැන හිතන්නේ අන්න ඒ විදියට වුණත් පුංචි දරුවන්ට depreciation නෑ කියලද ඔබත් හිතන්නේ?

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here