දරුවන්ගේ විටමින් ඩී ඌනතාවය ගැන ඔබ දැනගත යුතු කරුණු

0
211

විටමින් D ඌනතාවය අද වෙද්දි දරුවන් අතර බහුල වෙලා. ඒ සඳහා කළ යුත්තේ කුමක්ද? විටමින් D ලොකු පොඩි කාටත් අත්යදවශ්යදයි. විටමින් D මූලිකව අපට ලැබෙන්නේ උදෑසන හිරු එළියට නිරාවරණය වීමෙන්. විටමින් D අඩු වු‍ණොත් ඔබේ දරුවාටත් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න බැරි නැහැ. Vitamin D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here