ඔබත් තාත්තා කෙනෙක්ද? මේ යුතුකම් ඔබ අතින් ඉටු වෙනවාද?

0
182

දරුවන් සමග වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ බොහෝ විට මව්වරුන්. ඒත් මේ භූමිකාවේ මවට හා සමාන වගකීමක් පියාටත් පැවරෙනවා. දරුවෙකුට ඇති කතන අබාධ මග හැර ගැනීමට පියාගෙන් ලැබිය යුතු සහයෝගය කොයි ආකාරයේ විය යුතුද? ඔබත් තාත්තා කෙනෙක්ද? මේ යුතුකම් ඔබ අති ඉටු වෙනවාද? බලන්න, ඔබ පිය පදවියට සාධාරණයක් ඉටු කරනවාද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here