ඇතැම් පුංචි දරුවෝ හිටි හැටියේ කතාව නතර කරනවා. මෙවැනි තත්ත්වයකදී ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කොහොමද?

වයසට නිසි අයුරින් කතා කරන ඇතැම් පුංචි දරුවෝ හිටි හැටියේ කතාව නතර කරනවා. මෙවැනි තත්ත්වයකදී දෙමාපියන් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද? අනේ මගේ දුව හරිම හුරතලේට අපි එක්ක කතා කළා. ඒත් මෙන්න ‍එක පාරටම කතාව නැවැත්තුවා. දරුවට ඇස්වහක්වත් වැදුණද?

SHOW LESS

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here