ගර්භාෂයෙන් පිටත සිදුවන පිළිසිඳ ගැනීමක් හඳුනා ගන්නේ කොහොමද? මහාචාර්ය හේමන්ත සේනානායක

0
186

ඇතැම් පිළිසිඳ ගැනීම් ගර්භාෂයෙන් පිටත සිදුවන බව අප අසා තිබෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවක කාන්තාවක් පෙන්නුම් කරන ලක්ෂණ වෛද උපදෙස් වෙත යොමු වීමට ඉතා වටිනවා. අන්න ඒ නිසාම ගර්භාෂයෙන් පිටත සිදුවන පිළිසිඳ ගැනීමකදී කාන්තාවක් පෙන්නුම් කරන මේ ලක්ෂණ පිළිබඳව දැනුවත් වීම ඉතා වැදගත් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here