ගර්භාෂයෙන් පිටත සිදුවන පිළිසිඳ ගැනීමක් හඳුනා ගන්නේ කොහොමද? මහාචාර්ය හේමන්ත සේනානායක

ඇතැම් පිළිසිඳ ගැනීම් ගර්භාෂයෙන් පිටත සිදුවන බව අප අසා තිබෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවක කාන්තාවක් පෙන්නුම් කරන ලක්ෂණ වෛද උපදෙස් වෙත යොමු වීමට ඉතා වටිනවා. අන්න ඒ නිසාම ගර්භාෂයෙන් පිටත සිදුවන පිළිසිඳ ගැනීමකදී කාන්තාවක් පෙන්නුම් කරන මේ ලක්ෂණ පිළිබඳව දැනුවත් වීම ඉතා වැදගත් වෙනවා.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here