කුද්දැටි ඉදිමීම නොසලකා හැරිය හැකි තත්වයක්ද?

0
371

කුද්දැටි ඉදිමීම ගැන අපේ ලොකු අවධානයක් නම් නැහැ. තුවාලයක් නිසා වෙන්න ඇති. ඔළුවේ උකුණෝ ඉන්න නිසා වෙන්න ඇති කියලා අපි නොසලකා හරිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් දිගින් දිගටම ඒ තත්ත්වය පවතිනවා නම් හෝ ඇති වෙනවා නම් ඒ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි.

ළමා රෝග විශේෂඥ රුක්මල් ගුණතිලක අපේක්ෂා රෝහල, මහරගම.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here