කුද්දැටි ඉදිමීම නොසලකා හැරිය හැකි තත්වයක්ද?

කුද්දැටි ඉදිමීම ගැන අපේ ලොකු අවධානයක් නම් නැහැ. තුවාලයක් නිසා වෙන්න ඇති. ඔළුවේ උකුණෝ ඉන්න නිසා වෙන්න ඇති කියලා අපි නොසලකා හරිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් දිගින් දිගටම ඒ තත්ත්වය පවතිනවා නම් හෝ ඇති වෙනවා නම් ඒ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි.

ළමා රෝග විශේෂඥ රුක්මල් ගුණතිලක අපේක්ෂා රෝහල, මහරගම.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here