කොවිඩ් 19 සහ ගර්භනීභාවය

0
220
කොවිඩ් 19 ගැබිනි මවට අවදානමක්ද? කොවිඩ් 19 අවදානම මේ වන විටත් පහව ගිහින් නම් නැහැ. ඔබත් ගැබිනියක් නම් කොවිඩ් 19 න් වැලකෙන්න මේ උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුමයි.

SHOW MORE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here