කොවිඩ් 19 සහ ගර්භනීභාවය

කොවිඩ් 19 ගැබිනි මවට අවදානමක්ද? කොවිඩ් 19 අවදානම මේ වන විටත් පහව ගිහින් නම් නැහැ. ඔබත් ගැබිනියක් නම් කොවිඩ් 19 න් වැලකෙන්න මේ උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුමයි.

SHOW MORE

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here