කොවිඩ් 19 හමුවේ මුඛ ආවරණ පැළඳීම කුඩා දරුවන්ට සුදුසුයිද? | Dr. Samantha De Silva

0
297
කොවිඩ 19 එක්ක මුඛ ආවරණ භාවිතයට ලොකු කුඩා කවුරුත් හුරු වුණා. ඒත් මේ අපේ පුංචි දරුවන්ට මාස්ක් දැමීම සුදුසුද? දැන් අපි කාටත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නෙ කොවිඩ් 19 ජීවත් වෙන්න. පුංචි දරුවෝ වුණත් හැමදාම ගෙදර තියා ගන්න බැහැ. කොවිඩ් 19 වැළකෙන්න අපිට ලබාදෙන සෞඛ්යන උපදෙස් අතරේ මුව ආවරණ අනිවාර්ය වෙලා තියෙනවා. ඒත් මේ පුංචි දරුවන්ට මුව ආවරණ සුදුසුද නැද්ද කියලා හොයලා බැලුවේ නැහැ නේද?

SHOW LESS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here