පොඩි දරුවන්ටත් OCD තත්ත්වය ඇතිවෙන්න පුළුවන්ද? | Dr. Yashodha Rohanachandra

පොඩි දරුවන්ටත් ඕසීඩී තත්ත්වය ඇතිවෙන්න පුළුවන්ද? අපි හැම නිතරම හිතන්නේ හැම දේම වෙන්නේ වැඩිහිටි අපිට විතරයි කියලා. ඒ නිසා ගොඩ දෙනෙක් දරුවාට ඇති වෙන යම් යම් ප්රනශ්න ගැන ගානකට ගන්නේ නෑ. ඉතිං මේ අදහස මානසික ගැටලු එක්ක වර්ධනය වෙන දරුවෙකුගේ අනාගතය ගැටලුකාරී වෙන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. දෙමාපියන් විදියට අපි දරුවෙකුගේ මානසික සුවතාවය ගැනත් සැලකිලිමත් විය යුත්තේ ඒ නිසයි. Obsessive-compulsive disorder (OCD)

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here