ගොතය කුඩා වියේ සිටම ඇතිවිය හැකි තත්වයක්ද? – Speech Pathologist Nimeera Weeraratne

0
155

ගොතය කුඩා වියේ සිටම ඇතිවිය හැකි තත්වයක්ද? එය හදුනා ගන්නේ කෙසේද? වෙලාවකට පුතාගේ පොඩි ගොතයක් වගේත් දැනෙනවා. ඒත් පුංචි ළමයින්ට ගොතය එන්න විදියක් නෑනේ. මේ වීඩියෝව බලලා දැනුවත් වෙමුද ගොතය ගැන.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here