සමහර පුංචිදරුවන්ගේ කතාව වයසට කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නෙ නැහැ – Speech Pathologist Nimeera Weeraratne

0
198

සමහර පුංචි දරුවන්ගේ කතාව දරුවාගේ වයසට කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නෙ නැහැ. මෙවැනි තත්ත්වයකදී දෙමාපියන් කල යුත්තේ කුමක්ද? දුවට දැන් අවුරුදු තුනක්. ඒත් බලන්නකෝ අවුරුද්දක පුංචි දරුවෙක් වගේ තාම හරියට කතා කරන්නේ නෑනේ. මොකද මේකට කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here