ඇතැම් දරුවන් කතා කිරීමේදී උච්චාරන දෝෂ බොහොමයක් දැක ගත හැකියි. -Speech Pathologist Nimeera Weeraratne

0
246

ඇතැම් දරුවන් කතා කිරීමේදී උච්චාරන දෝෂ බොහොමයක් දැක ගත හැකියි. මෙය දරුවා වයසින් වැඩෙත්ම නිවැරදි වන බවයි බොහෝ දෙනාගේ අදහස. මේ තත්ත්වය නොසලකා හැරිය හැකිද? දැන් ඔය වචන එක දෙක වැරැද්දුවට ටිකක් ලොක් වෙද්දි හරියට කියයි. අත්තම්මා එහෙම කිව්වේ චූටි පුතා වචන හරියට ශබ්ද කරන්නේ නෑ කියලා අම්මා නෝකක්ඩු කිව්ව වෙලේ. ඇත්තටම මේ තත්ත්වය දෝෂයක්ද? සුව වීම කාලයට බාර දිය හැකිද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here