ඔබේ කේන්තිය ඔබටම පාලනය කරගත නොහැකිද?

0
196

මනෝවෛද්‍ය සුසිත රුවන් මහතා-විශ්වවිද්‍යාල මනෝවෛද්‍ය ඒකකය ,දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල

කේන්තිය කියන්නේ කාටත් පොදු හැඟීමක් වුණත් ඒ තත්ත්වය කළමනාකරණය කර ගැනීම එක් එක් අයගේ බුද්ධි මට්ටමට අනුව හෝ ඉවසිමේ හැකියාවට අනුව සිදු වෙන්නක්. ඒත් අපි කොයි කවුරුත් කේන්තිය පාලය කරගත යුතුමයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here