මයින්ඩ් ෆුල්නස් හා සතුට අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවාද?

0
64

මනෝවෛද්‍ය සුසිත රුවන් මහතා-විශ්වවිද්‍යාල මනෝවෛද්‍ය ඒකකය ,දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල

හිත එක අරමුණක පවත්වා ගැනීමට අපිට ඇති හැකියාව වගේම සිත සන්සුන් කරගැනීමට අපිට ඇති හැකියාවත් අපේ ජීවිතයේ සතුට රඳවා ගන්න හේතු වෙනවා. මේ උපදෙස් ඒ වෙනුවෙන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here