සිත සනුසුන් කරගන්න පුංචි පුංචි උපදෙස් ටිකක් කියන්නද?

0
167

මනෝවෛද්‍ය සුසිත රුවන් මහතා-විශ්වවිද්‍යාල මනෝවෛද්‍ය ඒකකය ,දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල

සිත එක අරමුණක රදවා ගැනීම සතුට පවත්වා ගැනීම වගේම සිත සන්සුන් කර ගැනීමට ඇති හැකියාවත් ජීවිතයේ සතුට පවත්වා ගැනීමට බොහොම වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ උපදෙස් ඒ වෙනුවෙන් ඔබට වැඩගත් වේවී

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here