දරුවන්ට ෆිට් එක ඇති වෙන්නේ උණ වැඩි උනාමද?

0
307

ළමා රෝග විශේෂඥ රුක්මල් ගුණතිලක අපේක්ෂා රෝහල, මහරගම.

සමහර මව්වරුන් දරුවන්ට උණ ඇති වුණාම බියට පත්වෙන්නේ ෆිට් එකට එයි කියලා. ඒ කියන්නේ උණ වැඩි වෙද්දී හැම දරුවෙකුටම ෆිට් ඇති වෙනවා කියන එකද? නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ෆිට් ඇති දරුවෙක්ට උණ හැදුනම කොහොමත් ෆිට් ඇති වෙනවා කියන එකද කියලා අපි වෛද්‍ය තුමාගෙන් විමසුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here