දිවයිනේ පළමු වරට බැක්ටීරියා නාශක අභ්‍යාස පොත් සහ පෑන් වෙළඳපොළට

දිවයිනේ පළමු වරට බැක්ටීරියා නාශක අභ්‍යාස පොත් සහ පෑන් වෙළඳපොළට හඳුන්වා දෙමින්, රටේ සුවහසක් දුවා දරුවන්ගේ අනාගතය තවත් යහපත් කිරීමේ උදෙසා ඇට්ලස් ශ්‍රීලංකා පසුගියදා තවත් ඉදිරි පියවරක් තැබුවා . 99.9% දක්වා බැක්ටීරියා විනාශ කරන බවට සහතිකලත් මේ නිෂ්පාදන නිසා දැන් ඔබේ දරුවාටත් බැක්ටීරියා වලින් අමතර ආරක්ෂාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ?‍♀️

நாட்டில் முதல் முறையாக பாக்டீரியா எதிர்ப்புச்சக்தி கொண்ட புத்தகங்கள் மற்றும் பேனாக்களை சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தி, நாட்டின் ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை மேம்படுத்த அட்லஸ் இலங்கை சமீபத்தில் இன்னமொரு நடவடிக்கை எடுத்தது. இத் தயாரிப்புகள் 99.9% பாக்டீரியாக்களை அளிக்கக்கூடியது என உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், இப்போது உங்கள் பிள்ளை பாக்டீரியாவிலிருந்து மேலதிக பாதுகாப்பைப் பெறலாம். ?‍♀️

Introducing ATLAS Anti-Bacterial Product Range that kills 99.9% bacteria! Give your kid extra protection with Atlas Anti Bacterial products. Certified by Veritas, Bureau of Consumer Products and Services.

අප වෙබ් අඩවියට වරින් වර ලිපි සපයන බාහිර ලියුම්කරුවන්ගේ ලිපි සියල්ල මෙම පොදු profile එක හරහා පල කෙරෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here