දිවයිනේ පළමු වරට බැක්ටීරියා නාශක අභ්‍යාස පොත් සහ පෑන් වෙළඳපොළට

0
225

දිවයිනේ පළමු වරට බැක්ටීරියා නාශක අභ්‍යාස පොත් සහ පෑන් වෙළඳපොළට හඳුන්වා දෙමින්, රටේ සුවහසක් දුවා දරුවන්ගේ අනාගතය තවත් යහපත් කිරීමේ උදෙසා ඇට්ලස් ශ්‍රීලංකා පසුගියදා තවත් ඉදිරි පියවරක් තැබුවා . 99.9% දක්වා බැක්ටීරියා විනාශ කරන බවට සහතිකලත් මේ නිෂ්පාදන නිසා දැන් ඔබේ දරුවාටත් බැක්ටීරියා වලින් අමතර ආරක්ෂාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ?‍♀️

நாட்டில் முதல் முறையாக பாக்டீரியா எதிர்ப்புச்சக்தி கொண்ட புத்தகங்கள் மற்றும் பேனாக்களை சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தி, நாட்டின் ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை மேம்படுத்த அட்லஸ் இலங்கை சமீபத்தில் இன்னமொரு நடவடிக்கை எடுத்தது. இத் தயாரிப்புகள் 99.9% பாக்டீரியாக்களை அளிக்கக்கூடியது என உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், இப்போது உங்கள் பிள்ளை பாக்டீரியாவிலிருந்து மேலதிக பாதுகாப்பைப் பெறலாம். ?‍♀️

Introducing ATLAS Anti-Bacterial Product Range that kills 99.9% bacteria! Give your kid extra protection with Atlas Anti Bacterial products. Certified by Veritas, Bureau of Consumer Products and Services.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here