දෙමාපියන් වන අපේ බලාපොරොත්තුවලට දරුවන් තල්ලු කිරීම හරිද?

0
217

දෙමාපියන් විදියට අපි හැමදෙයක්ම කරන්නේ අපේ දරුවන් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපේ හැමදේම කැප කරන්නෙත් ඔවුන් වෙනුවෙන්. ඒත් වෙලාවකට මේ දේවල් පුන්චි හිත්වලට බර වැඩිද කියලත් හිතෙනවා. ඇත්තටම දෙමාපියන් වන අපේ බලාපොරොත්තුවලට දරුවන් තල්ලු කිරීම හරිද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here