දෙමාපියන් වන අපේ සීමාවන් දරුවන්ගේ ජීවිතයට බලපෑම්කරන්නේ කොහොමද?

0
52

“අද දවසෙම සෙල්ලම. දැන් යන්න පොතක් පතක් බලා ගන්න” කොයි අම්මා තාත්තත් දරුවන්ට මේ ටික නම් කියනවාමයි. දෙමාපියෝ විදියට අපේ මේ කියමන දරුවෙකුට කොයිතරම් නම් දුරට සාර්ථකද කියලා අපි විමසමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here