ධනිෂ්කා ධර්මරත්න

7 POSTS
0 COMMENTS
වෘත්තියෙන් මනෝවෛද්‍යවරියකි, උපදේශකවරියකි. ඇය මනෝ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන්, ඉන්දියාවේ දිල්ලි විශ්ව විද්‍යාලයේ, වෛද්‍ය පීඨයේ මනෝ චිකිත්සක දෙපාර්තමේන්තුවේ, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මෙන්ම ICF (International Coach Federation) හි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලබා ඇත. ඇය පුහුණු ලත් ප්‍රාථමික පාසල් ගුරුවරියකි. ඇය වසර ගණනාවක් තිස්සේ දෙමාපියන්, ගුරුවරුන්, වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයින්, හමුදා භට පිරිස් මෙන්ම සමාජ සේවකයින් වෙනුවෙන් මනෝ විද්‍යා උපදේශ ලබා දී ඇත. වෘත්තියෙන් ඇය කුසලතා ප්‍රවර්ධන හා කළමනාකරණ විශේෂඥවරියක් වන අතර දැනට විවිධ සමාගම් වල හා ශාස්ත්‍රාල වල උපදේශ, මනෝ විද්‍යාව හා ළමා/වැඩිහිටි ඉගෙනුම් හා හැසිරීම සම්බන්ධ පර්යේෂණ වල උපදේශිකාවක් ලෙස කටයුතු කරන්නීය..

Exclusive content

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -